مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز کارآفرینی


مأموریت و شرح وظایف مرکز

تهیه و تدوین و ارایه اصول کلی وسیاست‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی حوزه کارآفرینی ترویج، ترغیب و ارتقای روحیه کارآفرینی در بین دانشگاهیان ایجاد ساز و کارهای انگیزشی مناسب به منظور نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه. طراحی، تدوین و برگزاری دوره‌های ...