طرح شتاب

شناسایی توانمندی ها و آموزش برنامه ریزی برای شغل (شتاب)

شش هفته اول( مهارت های نرم کسب و کار)

شش هفته دوم( مهارت های سخت کسب و کار)

ردیف

عنوان کارگاه

طول کارگاه

تاریخ برگزاری

ساعت

شرکت

 کنندگان

نمره

مدرس

ردیف

عنوان کارگاه

طول کارگاه

تاریخ برگزاری

ساعت

شرکت کنندگان

نمره

مدرس

1

توسعه فردی

4 ساعت

19/7/1402

8الی 12

جدید

4

آقای قاسم زادگان

13

طرح کسب و کار و مدل کسب و کار و نرم افزار های مرتبط با آن

4 ساعت

1/9/1402

8الی 12

جدید و قدیم

4

مهندس سربند

2

ایجاد نقشه ذهنی کسب و کار

4 ساعت

19/7/1402

14 الی 18

جدید

4

امیرحسین حامدی

14

مدیریت ریسک های کسب و کار

4 ساعت

1/9/1402

14 الی 18

جدید و قدیم

4

آقای عبایی

3

هدف گذاری در مسیر کسب و کار

4 ساعت

26/7/1402

8الی 12

جدید

4

دکتر عقیقی

15

آشنایی کامل با اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کار

4 ساعت

8/9/1402

8الی 12

جدید و قدیم

4

4

تقویت و تمرکز حافظه

4 ساعت

26/7/1402

14 الی 18

جدید

4

دکتر کوچکی

16

مدیریت مالی کسب و کار های نوآور، فن آور، دانش بنیان،اسپین آف،استارت آپ و..

4 ساعت

8/9/1402

14 الی 18

جدید و قدیم

4

5

مدیریت زمان کسب و کار

4 ساعت

3/8/1402

8الی 12

جدید

4

دکتر عقیقی

17

مدیریت امور اداری و سازمانی

4 ساعت

15/9/1402

8الی 12

جدید و قدیم

4

6

مسیر شغلی در هزاره سوم

4 ساعت

3/8/1402

14 الی 18

جدید

4

نادری یگانه

18

مدیریت منابع انسانی

4 ساعت

15/9/1402

14 الی 18

جدید و قدیم

4

آقای عبایی

7

فن بیان

4 ساعت

10/8/1402

8الی 12

جدید

4

دکتر کوچکی

19

مدیریت فناوری و تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی

4 ساعت

22/9/1402

8الی 12

جدید و قدیم

4

8

مصاحبه شغلی و اصول مذاکره در کسب و کار

4 ساعت

10/8/1402

14 الی 18

جدید و قدیم

4

علیرضا زاهدی

20

مدیریت استراتژی و برنامه ریزی استراتژی کسب و کار

4 ساعت

22/9/1402

14 الی 18

جدید و قدیم

4

آقای عبایی

9

نگارش گزارش و مکاتبات اداری

4 ساعت

17/8/1402

8الی 12

ورودی های جدید و قدیم

4

دکتر خداداد

21

مدیریت بازاریابی کسب و کار

4 ساعت

29/9/1402

8الی 12

جدید و قدیم

4

دکتر قدرتیان

10

تیم سازی وکارتیمی در کسب و کار

4 ساعت

17/8/1402

14 الی 18

ورودی های جدید و قدیم

4

علیرضا زاهدی

22

دیجیتال مارکتینگ

4 ساعت

29/9/1402

14 الی 18

جدید و قدیم

4

11

ایده پردازی ، خلاقیت و نوآوری  و شناخت فرصتهای درکسب و کار

4 ساعت

24/8/1402

8الی 12

ورودی های جدید و قدیم

4

دکتر قدرتیان

23

مدیریت جامع فروش

4 ساعت

6/9/1402

8الی 12

جدید و قدیم

4

12

تجاری سازی ایده و محصول

4 ساعت

24/8/1402

14 الی 18

ورودی های جدید و قدیم

4

مهندس سربند

24

برگزاری چالش ایده پردازی و راه اندازی کسب و کار

4 ساعت

6/9/1402

14 الی 18

جدید و قدیم

20