ساختار سازمانی


            
      رئیس مرکز           
         دکتر محمدباقر قریشی                
 
 


مسئول دفتر و کارشناس مرکز
محمدرضا معصومی


          تلفن :    55913284-031
031-55914284                                                                                   
تلفکس:  55913284-031                                                                                   


آدرس: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه کاشان - پژوهشکده انرژی - طبقه دوم-اتاق 207