اخبار دانشگاه

معیار ارزش و اعتبار دانشگاه به درآمد حاصل از فناوری است

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان گفت: معیار ارزش و اعتبار دانشگاه تعداد دانشجو، اساتید و تعداد مقالات نیست بلکه درآمد حاصل از فناوری تعریف شده است. داوود حسنعلیان اظهار داشت: دانشگاه کارآفرین علاوه بر آموزش و تولید علم، باید بتواند تربیت نیروی انسانی مورد نیاز توسعه را در راستای تجاری سازی علم که نمود آن تأسیس شرکت های دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان است عهده دار باشد.

ادامه مطلب