مرکز کارآفرینی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      اطلاعیه ها
 

 گزارش
عملکرد مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان سال 1394

اولین جلسه دوره شبکه Network پنجشنبه مورخ 16 اردیبهشت ساعت 14 در سایت ASDواقع در ساختمان نانو برگزار می‌گردد
لینک ثبت‌نام