کارگاه های آموزشی کسب و کار و کارآفرینی

سلسله کارگاه های آموزشی کسب و کار و کارآفرینی

زمان

ساعت

سندها

پوستر

مدرس

نام دوره

28و29و30آبان 99

6

آقای هادی رئیسی

جادوی کلام و رفتار (فن بیان مقدماتی 1)