جمع آوری شیر به ظرفیت 8500کیلوگرم در روز

دانلود فایل (pdf)
kashanu.ac.ir/Files/shir.pdf