مرکز کارآفرینی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آئین نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها
آئین نامه کاراد
چهارشنبه 24 تير 1394
دانلود فایل پیوست
 قانون کار
قانون کار
سه شنبه 13 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 قانون اساسی
قانون اساسی
سه شنبه 13 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 قانون تجارت الکترونیکی
قانون تجارت
سه شنبه 13 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 اساسنامه موسسه
اساسنامه
سه شنبه 13 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
سه شنبه 13 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
راهنمای ثبت
سه شنبه 13 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 تقاضانامه ثبت موسسات غیرتجاری
موسسات غیرتجاری
سه شنبه 13 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 اساسنامه شرکت های سهامی خاص
سهامی خاص
سه شنبه 13 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 راهنمای ثبت شرکت های سهامی خاص
سهامی خاص
سه شنبه 13 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست